Mevzuat

İş Kanunu'na Göre Kesilecek Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları (01.01.2008'den İtibaren)

Kanun
Maddesi

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (YTL)

3 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 88
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 88
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 88
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 88
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 88
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 88
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 360
30 101 Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.357
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.357
32 102/a Ücret ile kanundan ve TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 179
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 179
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 360
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 360
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 360
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 179
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 179
57 103 Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 179
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 904
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 904
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 904
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 904
73 104 Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 904
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 904
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 904
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 904
77 105 İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak 904
78/1 105 İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için 88
78/2 105 Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak 904
79 105 Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak 904
80 105 İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak 904
81 105 İşyeri hekimi çalıştırma,  işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek 904
82 105 İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek 904
85 105 Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak 904
86 105 Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için 179
87 105 Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için 179
88 105 Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak 904
89 105 İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak 904
90 106 İş-kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 1.810
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 9.063
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 9.063
96/2 107 İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 9.063
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 9.063


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - İhbar tazminatı     Sonraki konu - Kalkınmada Öncelikli Yöreler Ve Teşvikli İller Listesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.