Kurumsal

Sendikaların Denetlenmesinde SMMM'lerin de Olması için İlgili Yönetmeliğe Dava Açtık.

19.12.2013

Sn. Üyemiz;

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na dayanılarak çıkartılan ve 26.11.2013 tarih 28833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik" hakkında DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NDA 18.12.2013 TARİHİNDE İPTAL DAVASI AÇILMIŞTIR.

"Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik" maddelerinde; "Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimin yapılması ve her denetleme faaliyeti sonucunda denetim raporunun düzenlenmesi" işi YMM'lere görev olarak verilmiştir. Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmesi hükme bağlanan, denetleme ve rapor düzenlemeye ilişkin bu görevler; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca "Yeminli Mali Müşavirlik" ve "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ruhsatını haiz meslek mensuplarının tümünün görev ve faaliyet alanında olmasına karşın, "Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik'te sadece Yeminli Mali Müşavirlere (YMM) görev verilmiş, hukuka aykırı bir şekilde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) görev verilmemiştir.

Yapılan bu düzenlemeler; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılan Yönetmeliklere, Türk Ticaret Kanunu'na, Bağımsız Denetim Yönetmeliği'ne, Anayasa'ya, Hukukun Genel İlkelerine, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti ile Eşitlik İlkesine, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile müvekkil Oda üyeleri olan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanlı meslek mensuplarının hak ve menfaatlerine aykırı olduğundan, Yönetmeliğin ilgili maddelerinin, iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması ve yargılama sonucunda iptalleri talebiyle Danıştay Başkanlığı'nda dava açılmıştır.

Meslek mensuplarının hak ve menfaatlerinin korunması, yetkilerinin ellerinden alınmaması için mesleki mücadelemiz devam edecek, yargısal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.

Açmış olduğumuz davaya Odalar ve meslek mensupları müdahil olabilirler.

Ek: Dava Dilekçesi

 

Saygılarımızla.

Yahya Arıkan
Başkan

 

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.