Mevzuat

Damga vergisi oranları

Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları  
Ücretlerde Binde 6.0
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7,5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
Kira Sözleşmeleri Binde 1,5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7,5
Fesihnameler Binde 1,5
İhale Kararları Binde 4,5
Akredidtif ve Kredi Mektupları Binde 4,5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 22,70 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 30,30 YTL
Muhtasar Beyanname 15,10 YTL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 15,10 YTL
Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 15,10 YTL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 11,20 YTL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 11,20 YTL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 30,30 YTL
Bilançolar 17,50 YTL
Gelir Tabloları (Kar-Zarar Cetveli) 8,60 YTL
İşletme Hesabı Hulasası / Serbest Meslek Hülasası 8,60 YTL

  (01.01.2008'den itibaren her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 1.015.093,00 YTL'yi   aşamaz.
Şirket Kuruluşlarında Damga Vergisi 5035 S.K.'nun 48/6-b maddesiyle kaldırılmıştır.
Sermaye artırımlarında Damga Vergisi 4684 SK.'nun 22/C maddesiyle kaldırılmıştır.
2008 yılında uygulanacak,yukarıdaki miktar ve nispetler 26.12.2007 tarih ve 26738 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 50 seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliğ' den alınmıştır.

Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Çevre temizlik vergisi     Sonraki konu - Dava Açma Süreleri

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.