Mevzuat

Vergi cezalarının kalkma halleri

YANILMA HALİ (VUK Md. 369)

Yetkili makamlarca mükellefe yazı ile yanlış izahat verilmiş ya da bir hükmün uygulama tarzı değişmişse (VUK.Md.369)

 

PİŞMANLIK VE ISLAH

Beyana dayanan vergilerde; vergi ziyaı cezasını gerektiren (360. Maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren ve VUK Md.371'deki şartlara noksansız uyarak haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde vergisini 6183 S.K.'un 51.maddesindeki nispette bir zamla (pişmanlık zammı) ödeyene vergi ziyaı cezası uygulanmaz. (Emlak vergisinde pişmanlık geçersizdir.) (VUK.Md. 371)

 

ÖLÜM HALİ (VUK Md. 372)

Ölüm halinde vergi cezası kesilmez, kesilmişse düşer. (VUK.Md. 372)

 

 

MÜCBİR SEBEPLER (VUK Md. 13)

•  Vergi ödevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

•  Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,

•  Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler,

•  Sahibini iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi hallerdir. (VUK.Md. 373 ve 13)

 

ZAMANAŞIMI (VUK Md. 114)

Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; VUK.Md. 353 ve Mük. 355.maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak 5 yıl, (114.Maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı içinde geçerlidir.)

 Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Vergi cezaları     Sonraki konu - Vergi ziyaı ve cezası

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.