Mevzuat

Tecil Faizi Oranları

Yürürlük Tebliğ Tecil Faizi Yıllık (%)
28.04.2006 dan itibaren (Tah. Gen. Tb. 438) 24
04.03.2005 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 434) 30
12.11.2003 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 429) 36
02.02.2002 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 421) 60
31.03.2001 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 416) 72
21.12.2000 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 412) 36
25.01.2000 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 409) 48
10.07.1998 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 402) 96
22.10.1996 dan itibaren (Tah. Gen. Tb. 397) 120
02.02.1996 dan itibaren (Tah. Gen Tb. 392) 144
07.09.1995 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 388) 96
09.03.1994 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 382) 114
07.01.1994 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 381) 78
01.01.1990 dan itibaren (Tah. Gen Tb. 376) 63

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları ili yılı, bu alacaklar dışında kalan amme alacakları ise beş yılı geçmemek üzere faiz alınarak tecil olunabilir.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.
(6183 s.k. Md. 48)Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - SSK prim oranları     Sonraki konu - Usulsüzlük Cezaları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.