Mevzuat

Özel usulsüzlük cezaları (VUK Md. 353 / Mük. Md. 355)

VUK MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması   2007   2008
  Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu vermeyenlere ve almayanlara

(Her bir belge nevi için) 149 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 68.000 YTL'den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın

% 10'u % 10'u
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 139 149 YTL
       
  - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 64.000 68.000 YTL
       
  2 - Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 139 149 YTL
       
  - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 6.400 6.800 YTL
       
  - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 64.000 68.000 YTL
       
  4 - Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 139 149 YTL
  5 - Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere, 27,8 YTL 29,8 YTL
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.000 3.200 YTL
       
  7 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 160 170 YTL
       
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 490 500 YTL
       
  9 - 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 640 680 YTL
       
  10 - 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 490 500 YTL
       
VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza    
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.390 1.490 YTL
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 640 680 YTL
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300 320 YTL
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 1.490 YTL' den az olmamak üzere işleme konu tutarın %5'i    

özel usulsuzlük cezaları uygulanır.Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Motorlu Taşıtlar Vergisi     Sonraki konu - Reeskont Hesaplaması

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.