Mevzuat

Kanun Metni


GİDER VERGİLERİ KANUNU
Kanun No:6802 Kanun Tarihi: 10/07/1956
(23.07.1956 Tarih ve 9362 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
 

 
BİRİNCİ KISIM
İstihsal Vergisi


Madde 1-27-(3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)


İKİNCİ KISIM
Hizmet Vergileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
I-Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay


Madde 28-(3297 sayılı Kanunun 16'ıncı maddesiyle değişen şekli) Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. (1)

(2447 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesiyle değişen şekli) Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez. (2)


(1) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir

(2) 2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla banka muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı ile iştigal edenler bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile iştigali banker sayılmasını icabettirmez.II- İstisnalar
İstisnalar:
Madde 29-

Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:
a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,
b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye'de mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,
c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri, (5615 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 04.04.2007) ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirleri,
d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkur şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar,
e) (3297 sayılı Kanunun 17'inci maddesiyle değişen bent) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınaî işletmelerden sağladıkları kârlar, (1)
f) (210 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen bent) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden mütevellit karları,
g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci maddeleri ile 12'inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısıyle Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla, aynı kanunun 2'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarıda sayılan işlerin görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları hakiki veya hükmi şahıslar lehine ayni işler dolayısiyle tahakkuk edecek paralar,

h) 6266 sayılı Kanuna göre kurulan kan bankalarının mezkur kanunda yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar,

i) (5582 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 06.03.2007) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar (2) ,

j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısiyle alınan prim, komisyon vesair paralar,

k) (482 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen bent) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleriyle tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

l) (482 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen bent) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

m) (4369 sayılı Kanunun 63'üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük; 1.8.1998) Türkiye Halk Bankası'nın ihtisas kredileri kapsamında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işlemlerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verdiği krediler dolayısıyla alınan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldığı paralar (3),

n) (2447 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen bent) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyle kendi lehlerine aldıkları paralar,

o) (4008 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen bent) Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre Merkez Bankasına yapacakları zorunlu döviz ve efektif devirleri,

p) (4008 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen bent) Arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar,

r) (4369 sayılı Kanunun 63'üncü maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.08.1998) Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar tarafından açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar.
s) (4684 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 03.07.2001) Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kazançlar.
t) (4697 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 07.10.2001) Emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,
u) (5582 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 06.03.2007) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar, (4)

v) (5281 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.01.2005) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.

y) (5582 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 06.03.2007) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.


(1) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınaî işletmelerin bu kanunla istihsal vergisine tabi bulunan mamül ve mahsullerinden sağladıkları kârlar,
(2) (5582 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle değişmeden önceki şekli)(4697 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 7.10.2001) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar (*),

(*)(Değişmeden önceki şekli) Hayat sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında poliçe üzerinden alınan paralar
(3) (29 uncu maddenin (m) bendinin değişmeden önceki şekli) Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verilen krediler dolayısiyle alınan paralarla bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyle aldıkları paralar.

(4) (5582 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle değişmeden önceki şekli)(4697 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 10.7.2001) Banka ve sigorta şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuruluşlarında veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar,
III- Mükellef, Matrah, Nispet
Mükellef:

Madde 30- (5766 sayılı Kanunun 25(a). Maddesiyle değiştirilen ve 01.08.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde ) Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir.

1- (5766 Sayılı Kanunun 25/a maddesi ile değişmeden önceki şekli) Madde 30-Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder.

Matrah:
Madde 31-

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28 inci maddede yazılı paraların tutarıdır.

Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.

(5766 sayılı Kanunun 25(b). Maddesiyle eklenen ve 01.08.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler indirim konusu yapılamaz.

Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.

(5615 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 01.05.2007) Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir. (*)
(5615 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 01.05.2007) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(*) (5615 Sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli) Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta muamelelerine ait meblağları o dönemin vergi matrahından indirebilirler.

Yabancı Para İle Olan Muameleler:
Madde 32-Yabancı para üzerinden yapılmış olan muamelelere müteallik vergi matrahlarının tayin edilmesinde Maliye Bakanlığınca her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara alınır.

Nispet:
Madde 33-

(2447 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle değişen şekli) Banka ve Sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15

a) Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden (98/11591 sayılı B.K.K. ile % 1 Geçerlilik; 1.9.1998 Yürürlük; 2.9.1998)

b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden (98/11591 sayılı B.K.K. ile % 1 Geçerlilik; 1.9.1998 Yürürlük; 2.9.1998),

c) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden (98/11795 sayılı B.K.K. ile % 1 Geçerlilik; 1.10.1998 Yürürlük; 15.10.1998),

d) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden (98/11795 sayılı B.K.K. ile % 1 Geçerlilik; 1.10.1998 Yürürlük; 15.10.1998),

e) - Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır (2008/13459 sayılı B.K.K. ile 0 Yürürlük; 1.5.2008),

- Bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden (2002/4506 sayılı B.K.K. ile sıfır Yürürlük; 1.8.2002),

f) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden (98/11591 sayılı B.K.K. ile % 5 Geçerlilik; 1.9.1998, Yürürlük; 2.9.1998)

x) 22.03.2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) % 1. Yürürlük; 4.5.2004

xx) 2005/8871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bankalar ve özel finans kurumlarının, TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilere kullandıracağı kredilerde banka ve özel finans kurumlarının söz konusu krediler nedeniyle lehe aldıkları paralar % 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Yürürlük; 1.6.2005]

‘tir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde biridir.

(4761 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük; 22.06.2002) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, (5615 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 04.04.2007) kambiyo muamelelerinde (1) ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir. (1)

(1) (5615 Sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli) bankalar arası kambiyo muamelelerinde

(2) (4369 sayılı Kanunun 64'üncü. maddesi ile değişen fıkra) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e kadar indirmeye ve yukarıdaki oranı aşmayacak şekilde yeniden tesbit etmeye yetkilidir.*
* (3239 sayılı Kanunun 133 üncü maddesiyle eklenen fıkra) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi nispetini bankalar arası mevduat muameleleri ile diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e kadar indirmeye ve yukarıdaki nispeti aşmayacak şekilde yeniden tesbit etmeye yetkilidir.

Nakliyat Vergisi
Madde 34-38, Mükerrer madde 38-(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(5035 sayılı Kanunun 45\\\'inci maddesiyle değişen bölüm başlığı. Geçerlilik;1.1.2004 Yürürlük;2.1.2004)
Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi(1)

Özel iletişim vergisi
Madde 39-

....

(1) (Değişmeden önceki başlık) PTT hizmetleri Vergisi

Şans oyunları vergisi
Madde 40-

(5602 sayılı Kanunun 11/1-a maddesiyle kaldırılmıştır Yürürlük; 01.04.2007)(*)

(*) (5602 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli) (5035 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 01.01.2004) Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, belirtilen tutar veya oranda şans oyunları vergisine tâbidir.

a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 20.000 lira.

b) Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 40.000 lira, Sayısal-Loto oyununda her bir kolon için 80.000 lira.

c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 80.000 liradan az olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u.

d) Her türlü diğer müşterek bahislerde katılma bedelinin % 10'u.

[ 27/12/2004 tarihli ve 2004/8308 sayılı Kararnamenin Eki Karar uyarınca; 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanacak şans oyunları vergisi tutarları;

a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 3 Yeni Kuruş.

b) Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 6 Yeni Kuruş, Sayısal-Loto oyununda her bir kolon için 12 Yeni Kuruş.

c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 8 Yeni Kuruştan az olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u.]

Bakanlar Kurulu bu tutarları on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

Verginin mükellefi bunları tertipleyen kişi ve kuruluşlardır.

Şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Müşterek bahis ve talih oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile (5281 sayılı Kanunun 43/6-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 23.07.2004 Yürürlük; 31.12.2004) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanuna (1) göre mahalli idarelere pay verilmez.

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (2)

(1) (Değişmeden önceki şekli) 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna


(2) Madde 40. - (5228 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen madde. Yürürlük: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün şans oyunlarına ilişkin işletme hakkını devrettiği işletici firmanın sözleşme ile belirlenen şans oyunlarını fiilen oynatmaya başladığı tarihte)


Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, belirtilen tutar veya oranda şans oyunları vergisine tâbidir.


a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 20.000 lira.


b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şans oyunlarıyla ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun tahsil edilen paralardan; İdare tarafından ödenen her türlü ikramiye, işletici payı, bayi komisyonu, İdare payı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu payı düşüldükten sonra kalan tutarın % 100'ü.


c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 80.000 liradan az olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u.


d) Her türlü diğer müşterek bahislerde katılma bedelinin % 10'u.


Bakanlar Kurulu maktu tutarları on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, nispî hadleri kanunî oranın % 10' una kadar azaltmaya ve kanunî oranına kadar artırmaya yetkilidir.


Verginin mükellefi (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlar için bunları tertipleyen kişi ve kuruluşlar, (b) bendinde belirtilen oyunlarda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüdür.


(a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlarda şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Bu müşterek bahis ve talih oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları vergisi, izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir.


(b) bendinde belirtilen oyunlarda vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir. Bu vergiye ilişkin beyanname, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve hesaplanan vergi aynı sürede ödenir.


Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.


Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.


Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Madde 41-43-(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır. )


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(2447 sayılı Kanunun 10\'uncu maddesiyle eklenen bölüm)

(2447 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle eklenen bölüm) İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi
Ek Madde 1-5-(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)


ÜÇÜNCÜ KISIM
(1318 sayılı Finansman Kanununun 67\'nci maddesiyle eklenen kısım)

Bina İnşaat Vergisi
Ek Madde 1-4-(Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapan 2589 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)


DÖRDÜNCÜ KISIM
Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Tarhı

Teklif Yeri
Madde 44-İthal sırasında alınan istihsal vergisi haricindeki gider vergileri, vergiye tabi olayların vuku bulduğu yer vergi dairesince tarh olunur.

Bu kanunun, beyannamenin bir merkezden verilmesini tecviz ettiği hallerde vergi, beyannamenin verildiği yer vergi dairesince tarh olunur.

(1137 sayılı Kanunun 17'inci maddesiyle eklenen fıkra 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)

(1137 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle eklenen fıkra) İş gerektirirse Maliye Bakanlığı, vergilemede kolaylığı ve güvenliği sağlamak maksadı ile tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.

Beyan Esası:
Madde 45-Dahilde alınan gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh olunur.

(1318 sayılı Kanunun 68'inci maddesiyle eklenen fıkra 2589 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle kaldırıldı. Bakınız: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.)

Beyanname:
Madde 46-Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

A) Genel olarak:

a) Mükellefin adı, soyadı veya ünvanı,

b) İkametgâh adresi veya iş merkezi,

c) İşi,

d) İş yerinin adresi,

e) Gider vergilerine ait hesap numarası,

f) Gelir ve kurumlar vergileri bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

g) Vergi matrahı (Tablo numaralarına, tablolardaki pozisyon sırasına ve hizmet nevilerine muvazi olarak),

h) Matrahlar üzerinden hesap olunan vergiler ve tutarı (Madde veya hizmet nevilerine göre)

B) (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

Beyanname Verilme Zamanı ve Yeri:
Madde 47-a) Aşağıdaki (c) fıkrası hükmü mahfuz kalmak kaydı ile her mükellef, bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar istihsal vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasında yazılı olanlar hariç) istihsalin yapıldığı yer, nakliyat vergisinde iş yeri veya merkezinin bulunduğu mahal, PTT hizmetleri vergisinde PTT Genel Müdürlüğünün bulunduğu yer, banka ve sigorta hizmetleri vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir. (5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenen hüküm, Yürürlük: 1.8.2008) Sigorta muamelelerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir.

b) (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

c) (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

d) (5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 49/6 maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.) (1)

e) Herhangi bir vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmayan mükellefler de keyfiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar.

f) (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

g) (1318 sayılı Kanunun 69'uncu maddesiyle eklenen fıkra 2589 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle kaldırıldı. Bakınız: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.) (1) (5035 sayılı Kanunun 49/6 maddesiyle kaldırılmadan önceki şekli) Takvim yılı sonunda hesabı cari muamelelerini beyanname verme müddeti içinde kapatamayan bankalar bu muamelelerini takvim yılı sonundan itibaren en geç üç ay içinde ayrı bir beyanname ile bildirebilirler.


İKİNCİ BÖLÜM
Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Ödenmesi

Ödeme süresi:
Madde 48-Mükellefler beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar. Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Ödenmesi
Madde 49-51-(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İthalde Alınan İstihsal Vergisinin Tarhı


Madde 52-55-(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İthalde Alınan İstihsal Vergisinin Ödenmesi ve İadesi


Madde 56-59-(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)


BEŞİNCİ BÖLÜM
İstihsal Vergisi ile İlgili Çeşitli Hükümler


Madde 60-66-(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kaldırılmıştır.)


ALTINCI BÖLÜM

Muvakkat Madde 1, 2; Madde 67-(1318 sayılı Kanunun 70'inci maddesiyle eklenen bölüm 2589 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle bölüm kaldırılmıştır.) Yürürlük Tarihi:
Madde 68-Aşağıdaki hususlar müstesna olmak üzere bu kanun 1/3/1957 tarihinde mer'iyete girer.

I _ (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 61-a maddesiyle hüküm kaldırılmıştır.)

II _ Bu kanunun 33'üncü maddesi ile banka ve sigorta muameleleri için kabu l edilen nispetler, bu kanunun neşredildiği ayı takibeden aybaşından itibaren banka, banker ve sigorta şirketlerinin 3843 sayılı Kanuna göre ödedikleri muamele vergisi nispetleri yerine kaim olmak üzere aynen tatbik olunur.

III _ (3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu'nun 61-a maddesiyle hüküm kaldırılmıştır.)

İcra Salahiyeti:
Madde 69-Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.