Mevzuat

Kaldırıldı - 2012 Mali Rehberi

Değerli Kağıtlar

Ek mali tabloları düzenleme zorunluluğu

Emlak Vergisi Oranları

Enflasyon Endeksleri

Fatura Düzenleme Sınırı

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası (Konutlarda)

Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Geçici Vergi Oranları

Gelir vergisi beyannamesi verilmeyen haller (2007 Yılı Gelirleri İçin)

Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK. Md. 94)

Gelir vergisi tarifesi (GVK Md. 103)

Harcırah uygulaması

Harçlar

İhbar Tazminatı

İhtiyati Haciz

İhtiyati Tahakkuk

İş Kanunu'na Göre Kesilecek Para Cezaları

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Ve Teşvikli İller Listesi

Katma değer vergisi oranları (KDVK Md.28)

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kod Listelerinin Anlamları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Menkul Sermaye İratlarının (Gelirlerinin) Beyanında Uygulanacak İndirim Oranı (Enflasyon Arındırılması)

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Özel usulsüzlük cezaları (VUK Md. 353 / Mük. Md. 355)

Reeskont hesaplaması

Sakat hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu

Sakatlık İndirimi

Serbest Meslek Erbaplarının Mesleki Giderleri (GVK Md.68)

SSK Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal sigorta uygulamalarında kesilecek idari para cezaları

S.S.K. Prim oranları

Tecil Faizi Oranları

Usulsüzlük cezaları (VUK Md. 352)

Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (GVK Md. 23/8)

Veraset ve intikal vergisi

Vergi Levhası Tasdiki

Vergi cezaları

Vergi cezalarının kalkma halleri

Vergi ziyaı ve cezası

Yabancı para değerleri (KUR/YTL)

Yeminli Mali Müşavirlere tasdiki zorunlu işlemler

Yeniden Değerleme Oranları

Yurt dışı çıkış yasağı

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.