Mevzuat

Harçlar

2008 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR *

Ticaret Sicil Harçları:

Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

YTL

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

102,70

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

294,30

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

663,00

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

51,00

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

73,10

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

161,50

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan
düzeltmelerden harç alınmaz)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde

51,00

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

73,10

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

161,50

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil)

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

20,00

b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde

28,90

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

51,00

 

Noter Harçları

Defter tasdiki:

YTL

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

11,20

bb) Serbest meslek kazanç defteri

14,00

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

14,00

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

100 sayfaya kadar (100 dahil)

3,80

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

3,80

 

Vergi yargısı harçları:

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve ceza lara ilişkin uyuşmazlıklardan

 

dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

 

I- Başvurma harcı:

YTL

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

14,00

b)Danıştaya başvurma

28,90

II- Nispi harçlar :

 

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine

 

karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin

 

kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlar

 

bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (14,00 YTL'den) Azolmamak üzere

Binde 3,6

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali

 

yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (28,90 YTL'den) az olmamak üzere   

Binde 7,2

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

 

III- Maktu harç:
:

 

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme
ve diğer işlemlerle ilgili:
 

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

14,00

b)Danıştay kararlarında

28,90

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

28,90

IV- Suret harçları :
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

0,80 YTL

 

* 2008 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 54 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.

 Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Harcırah Uygulaması     Sonraki konu - İhbar tazminatları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.