Mevzuat

Gelir vergisi beyannamesi verilmeyen haller (2007 Yılı Gelirleri İçin)

Gelirin Türü İlgili Madde Beyan Durumu
Alacak faizi Md.75/6,Md.75/6 Elde edilen alacak faizine indirim oranı(2007 İçin % 37.7) uygulandıktan sonra kalan tutar (2007 için 900 YTL) aşarsa tamamı beyan edilecektir.
Kurumlardan elde edilen kar payları(Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) Md. 75/1, 2, 3, Md.22, Md.86 Kar payının ½ düşüldükten sonra toplam 2007 Gelirleri 19.000.YTLyı aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri Md.75/7,Md.86/1-d YTL olarak elde edilenler,indirim oranı (2007 için %37,7) uygulandıkran sonra, kalan tutar 2007 için 900 YTL yi aşarsa, tamamı beyan edilecektir.
26.07.2001 tarihinden önce ihraç edilmiş Hazine bonosu veya Devlet tahvillerinden elde edilen faizler Md.75/5 Faiz gelirine indirim oranı (2007 % 37,7) uygulandıktan sonra kalan tutar 19.000.YTLyı aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilmiş Hazine bonosu veya Devlet tahvillerinden elde edilen faizler Md.75/5 Faiz gelirine 2007 yılı için % 37.7 enflasyon indirimi uygulandıktan sonra kalan tutardan GVK'nın geçici 59. maddesi uyarınca 205.994,16 YTL istisnada düşürüldükten sonra kalan tutar 19.000.YTL yi aşıyorsa beyanname verilecektir.
Diğer her türlü tahvil ve bono faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler. Md.75/5 Faiz gelirine (2007 için % 37,7) indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar 19.000.YTL yi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Menkul KIymetler Yatırım Ortaklıklarından elde edilen vergi alacağı dahil kar payları Md.75/1,Md.22 Kar payı ile kar payının ½ si düşüldükten sonra toplam 19.000.YTL yiaşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payı Md.75/2 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller Md.75/8 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve tamliki karşılığında alınan para ve ayınlar Md.75/9 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri> Md.75/10 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım Md.75/4 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri Md.75/7 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılmaz hesabı karşılığında ödenen kar payları Md.75/12 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Vergi alacağı Md.75/13 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Repo gelirleri Md.75/14 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı Md.75/1 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler Md.75/15 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Ücret Geliri Md.86/1-a Tek işverenden elde edilmesi koşuluyla hiçbir şekilde beyana tabi değil
Telif kazancı Md.18 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Serbest bölgelerde elde edilen kazanç 3218 sayılı Kanun Md.6 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde (01/01/2007 öncesi satın alınanlan için süre 4 yıl) satılanlar Mük.Md. 80 ÜFE oranında yükseltilmiş maliyet ile kıyaslanacak, kazancın 2007 için 6.400.YTL'yi aşması durumunda beyan edilecek


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Geçici vergi oranları     Sonraki konu - Gelir vergisi stopaj oranları (GVK Md 94)

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.