Mevzuat

5804 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

Resmi Gazete No.

: 27033

Resmi Gazete Tarihi

: 23.10.2008

2009 YILINDA İSTANBUL ŞEHRİNDE YAPILACAK BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun No.

: 5804

Kabul Tarihi

: 15/10/2008

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu kanun, 24/1/2008 tarihli ve 5732 sayılı Kanun ile uygun bulunan Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ve Anlaşma Mektubu’na uygun olarak 2009 Yılı Mart Ayında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasının görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile diğer düzenlemeleri kapsar.

Beşinci dünya su forumunun organizasyonu

MADDE 2 – (1) Forum Sekretaryası; bu Kanunun 1 inci maddesinde adı geçen anlaşmalara uygun olarak forum hazırlıklarına ve foruma matuf bütün işleri yapar ve yaptırır. Forum Sekretaryası tüzel kişiliğe sahip olup, iş ve işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir. Forum Sekretaryasının tüzel kişiliği en geç 30/6/2010 tarihinde sona erer ve bu süre içinde tasfiye işlemleri tamamlanır.

(2) Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bütçelerine Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için konulan ödenekler Forum Sekretaryası hesabına aktarılır.

(3) Forum Sekretaryasının yapacağı alım, satım ve ihale işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(4) Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu kapsamındaki bütün iş, işlem ve harcamalar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

(5) Forumun organizasyonu, Forum Sekretaryasına aktarılan tutarların harcama ve ihale usul ve esasları ile Sekretaryasının tasfiyesi ve diğer hususlar Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 3 – (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 27 – (1) 2009 yılı Mart ayında İstanbul’da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasına bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.

(2) Maliye Bakanlığı, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.