Kurumsal

Üye İletişim Bilgileri Hakkında

Sn.Üyemiz;

Odamız üyelerine ait iletişim bilgilerinin verilmesi ile ilgili zaman zaman birtakım başvurular aldık. Ancak bu başvuruları; gerek bu konudaki Anayasal düzenleme, gerek Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeler, gerekse 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve 3568 sayılı Meslek mevzuatımız,

Üyelere ait iletişim bilgilerinin toplu halde liste olarak yayınlanmasına, CD ortamında  verilebilmesine ilişkin olarak 3568 sayılı mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasanın 20.maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, kişisel verilerin korunması hususu ile ilgili Anayasamız,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verileri düzenleyen 135, 136 ve 137. maddelerinde kişisel verileri başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek suç olarak tanımlanmıştır. Bu maddelerin gerekçelerinde; "…Suçun konusu, kişisel verilerdir. Gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi, kişisel veri olarak kabul edilmelidir",

Şeklindeki düzenlemeler nedeniyle başvuruları red ettik.  

Diğer yandan, üye iletişim bilgilerinin verilmesine ilişkin olarak İstanbul İdare Mahkemesinde açılan davada; tüm bu düzenlemelere ve iletişim bilgilerinin toplu liste içerisinde bildirilmesini istemeyen binlerce kişinin başvurusunun Mahkemeye sunulmasına rağmen, Mahkeme tarafından "……….davacılara Odaya kayıtlı üyelerin iletişim bilgilerinin verilmesi ya da Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereği ilgili …………….nın erişimine açılması yasa gereği olduğundan davacı …………………….., Odaya kayıtlı üyelerin iletişim bilgilerinin (telefon, adres..vs) CD ortamında kendilerine verilmesi talebiyle yaptığı ……. tarih …… sayılı başvurunun zımnen reddedilmesine yönelik işlemde yasal mevzuata ve hakkaniyet ilkelerine uyarlık bulunmamaktadır" denilerek "Yürütmenin Durdurulmasına" karar verilmiştir.

Ancak karara karşı tarafımızca Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edilmiş olup, itiraz sonucu ile ilgili tarafımıza henüz bir bildirim yapılmamıştır. Mahkeme kararı henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte, İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince; İstanbul İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma kararının yerine getirilebilmesi için, ilgili birimlerce gerekli çalışmalar yapılarak, Oda üyelerinin iletişim bilgileri CD ortamına aktarılarak bu dosyanın davacılarına gönderilmiştir.

Mahkeme kararı gereği zorunlu olarak sadece bu dosyanın davacılarına CD ortamında verilen ve başka hiçbir kişi ve/veya Oda yöneticisinde bulunmayan bu iletişim bilgilerinin, başkalarına yayılması, kullanılması, çoğaltılması vs. her türlü suistimali halinde; yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelikler gereği, her türlü sorumluluğun da CD verilen bu kişilere ait olacağı izahtan varestedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.